Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Добро владеење, партиципација и политики засновани на луѓето PDF Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike

МЦМС се фокусира на битен дел на доброто владеење – партиципативност, која овозможува политики засновани на луѓето и со тоа тесно поврзаните - транспарентност, отчетност, одговорност. Односно, МЦМС ќе бара влијание на јавните политики, како и на буџетскиот процес, барањето на одговорност.

МЦМС ќе го поддржи развојот на општествена одговорност на претпријатијата.

 
Се наоѓаш тука  : Fillimi Për ne Qëllimet tona Sundimi i drejtë