Македонски центар за меѓународна соработка - МЦМС

Вкоренето и динамично граѓанско општество (кое влијае на јавни политики) PDF Shtyp Shpërndaje me Postë Elektronike

Активни граѓани или општествено одговорни граѓани, како чинители, се клучниот дел на пристапот на МЦМС и се вклучени во сите цели на МЦМС. Надвор од вклученоста во главните текови, МЦМС ќе се фокусира на институционалниот развој за вкоренето и динамично граѓанско општество кои влијае на јавните политики.

МЦМС ќе работи на развојот на поволна средина за граѓанското општество, на раз-војот на „3-те К“ – комуникација, координација, кооперација, на вредностите како транспарентност и добро управување и на зголемена доверба и поддршка.

МЦМС посебно ќе го истражува граѓанското општество и општествената одговорност на граѓаните.

 
Се наоѓаш тука  : Fillimi Për ne Qëllimet tona Shoqëria civile vendore dhe dinamike